یکشنبه, 23 فروردين 1394 09:31

لامپ‌ کم مصرف و مشخصات آن

لامپ‌ کم مصرف و مشخصات آن

لامپ‌ کم مصرف که مستقیماً از فرکانس منبع متناوب استفاده می کنند با فرکانس دو برابر فرکانس اصلی منبع سوسو خواھند زد، چون در ھر سیکل، توانی که به لامپ می رسد دو بار صفر می شود.

منتشرشده در لامپ‌ کم مصرف
یکشنبه, 23 فروردين 1394 09:23

کاربرد لامپ‌ کم مصرف

کاربرد لامپ‌ کم مصرف

لامپ‌ کم مصرف در سایزھا و شکل ھای زیادی تولید می شوند. حباب ھای لامپ‌ کم مصرف فشرده (CFL) مردم پسند ترند. بسیاری از این لامپ ھا مدار الکترونیکی کمکی ای در خود دارند که اجازه می دھد این لامپ‌ کم مصرف از سوکت ھای عادی استفاده کنند.

منتشرشده در لامپ‌ کم مصرف

طراحی سئو ، بازاریابی اینترنت ، شرکت تجارت الکترونیک پویا سامانه ونک www.pouyaweb.net