لامپ‌ کم مصرف و ساختمان و اجزای آنها

ساختمان لامپ‌ کم مصرف

مهمترین پیشرف در فناوری لامپ‌ کم مصرف ، این می باشد که چوک های الکترو مغناطیسی با چوک های الکترونیکی جایگزین شده است. این فن آوری باعث از بین بردن بیشتر چشمک زدن های لامپ و آهسته روشن شدن لامپ های فلورسنت شد.مشکلاتی که تقریبا در همه ی لامپ های فلورسنت وجود داشت.لامپ‌ های کم مصرف بر دو نوع می باشند؛لامپ های کامل( معروف به لامپ‌ کم مصرف ) و لامپ های ناکامل( لامپ های مهتابی).

منتشرشده در لامپ‌ کم مصرف

طراحی سئو ، بازاریابی اینترنت ، شرکت تجارت الکترونیک پویا سامانه ونک www.pouyaweb.net